[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
 
 
หน้าแรก | โปรแกรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(PDSTax) | คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | เอกสาร/คู่มือ/วีดีโอ การฝึกอบรม | เกี่ยวกับ
  

  

8 / ธ.ค. / 2561 : ส่วนที่ 4 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX3000
การแก้ไขแผนที่ ด้วยเครื่องมือ NodeTools
-
3 / ส.ค. / 2561 : ส่วนที่ 4 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX3000
การแบ่งแยกแปลงที่ดินด้วยโฉนด(ใบต่อ)และการกําหนดรหัสแปลงที่ดินใหม่
-
2 / ส.ค. / 2561 : ส่วนที่ 4 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX3000
การสร้างไฟล์ KMLเพื่อการสำรวจภาคสนาม ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยLTAXGIS และ Google Earth
-
14 / พ.ย. / 2561 : ส่วนที่ 4 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX3000
การสร้างชั้นข้อมูลหลักเขตปกครองตามราชกิจจานุเบกษา จากตามแผนที่แนบท้ายประกาศ สำหรับ เทศบาล
-
21 / ก.ค. / 2561 : ส่วนที่ 4 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX3000
การสร้างชั้นข้อมูลหลักเขตปกครองตามราชกิจจานุเบกษา จากคำบรรยายแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย สำหรับ อบต.
-
10 / มี.ค. / 2562 : ส่วนที่ 3 การจัดทำแผนที่โซน บล้อค แผนที่แปลงที่ดิน
การใช้งานโปรแกรม AnyDesk (รีโมทเครื่องระยะไกล)
-
21 / ก.ค. / 2561 : ส่วนที่ 3 การจัดทำแผนที่โซน บล้อค แผนที่แปลงที่ดิน
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
-
19 / มี.ค. / 2555 : ส่วนที่ 4 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX3000
การเรียกคืน (Restore) ฐานข้อมูลโปรแกรม Ltax3000
-
19 / มี.ค. / 2555 : ส่วนที่ 3 การจัดทำแผนที่โซน บล้อค แผนที่แปลงที่ดิน
การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ผ่านระบบเครือข่าย (Network)
-
19 / มี.ค. / 2555 : ส่วนที่ 4 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX3000
การกำหนดพิกัดและตัดขอบแผนที่ประกอบบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง ระบบ UTM มาตราส่วน 1 ต่อ 4000
-
19 / มี.ค. / 2555 : ส่วนที่ 4 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX3000
การสำรอง (Backup) ฐานข้อมูลโปรแกรม Ltax3000
-
19 / มี.ค. / 2555 : ส่วนที่ 4 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX3000
การบันทึกข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.1) ลงในโปรแกรม LTAX3000 และการเชื่อมรหัสแปลง GIS
-
19 / มี.ค. / 2555 : ส่วนที่ 4 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX3000
การส่งแผนที่ MAP จาก LTAXGIS ไปยังโปรแกรม LTAX3000
-
19 / มี.ค. / 2555 : ส่วนที่ 4 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX3000
การวาดรูปโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากข้อมูลแบบพิมพ์สำรวจภาคสนาม
-
19 / มี.ค. / 2555 : ส่วนที่ 4 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX3000
การจัดทำจดหมายเวียน (Mail Merge ) บัญชีรายการทะเบียนทรัพย์สิน (รายบุคคล) จากโปรแกรม PDSTax
-
14 / พ.ย. / 2561 : ส่วนที่ 3 การจัดทำแผนที่โซน บล้อค แผนที่แปลงที่ดิน
แก้ปัญหาโปรแกรม LTAX3000 ออกรายงานไม่เป็นภาษาไทย
-
19 / มี.ค. / 2555 : ส่วนที่ 4 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX3000
โปรแกรมกำหนดรหัสผ่าน (License) ของ LTAX3000
-
19 / มี.ค. / 2555 : ส่วนที่ 2 การตรึงพิกัดตัดขอบระวางที่ดิน
การติดตั้งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)
-
14 / พ.ย. / 2554 : การติดตั้งโปรแกรม
การปรับแต่งคุณสมบัติ LTAXGIS/QGIS ให้เหมาะกับการทำงานด้านแผนที่ภาษี
-
14 / พ.ย. / 2554 : ส่วนที่ 1 การจัดทำแผนที่หลักเขตและแนวเขตปกครอง
การติดตั้งโปรแกรม QGIS 2.18 พร้อมปลั๊กอินงานแผนที่ภาษีและเมนูภาษาไทย
-

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>


Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :   ajarnveerapong
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
652
Yesterday
885
This Month
1,694
Last Month
18,208
This Year
131,617
Last Year
238,060