[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
 
 
หน้าแรก | คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | เอกสาร/คู่มือ/วีดีโอ การฝึกอบรม | เกี่ยวกับ
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

การติดตั้งโปรแกรม QGIS 2.18 พร้อมปลั๊กอินงานแผนที่ภาษีและเมนูภาษาไทย >>..คลิ๊ก..

-การติดตั้งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000V4)>>..คลิ๊ก..

-การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)>> ..คลิ๊ก..

-การปรับแต่งคุณสมบัติ LTAXGIS/QGIS ให้เหมาะกับการทำงานด้านแผนที่ภาษี

-แก้ปัญหาโปรแกรม LTAX3000 ออกรายงานไม่เป็นภาษาไทย

-การเปิดข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินและข้อมูลสารบบที่ดินที่ได้รับจากกรมที่ดินด้วย LTaxGIS

-การใช้งานโปรแกรม AnyDesk (รีโมทเครื่องระยะไกล)

-วิธีลบโปรแกรมออกจากคอมพิวเตอร์


ส่วนที่ 1 การจัดทำแผนที่หลักเขตและแนวเขตปกครอง

- การสร้างชั้นข้อมูลหลักเขตปกครองตามราชกิจจานุเบกษา จากคำบรรยายแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย สำหรับ อบต.

- การสร้างชั้นข้อมูลหลักเขตปกครองตามราชกิจจานุเบกษา จากตามแผนที่แนบท้ายประกาศ สำหรับ เทศบาล

- การสร้างแผนที่หลักเขตและแนวเขตการปกครองจากคำบรรยายแนวเขตปกครอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

- การปรับแผนที่แนวเขตปกครองตามแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย

- เอกสาร/คู่มือ การจัดทำแผนที่กายภาพ (ถนน ,แหล่งน้ำ)

- การปรับแผนที่แนวเขตปกครองจากไฟล์แสกนด้วยเครื่องมือ ReShape (อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา)

- การจัดทำแผนที่ตารางกริด มาตราส่วน 1 ต่อ 4000 และระวางขยาย

- การจัดทำแผนที่ขอบเขตหมู่บ้าน

- การแก้ไขชื่อหน่วยงาน


ส่วนที่ 2 การตรึงพิกัดตัดขอบระวางที่ดิน

- การเปลี่ยนชื่อแผ่นระวางที่ดินตามชื่อระวางและมาตราส่วน

- การหาชื่อระวางที่ดินมาตราส่วน 1:4,000 ในพื้นที่ อปท.

- การกำหนดพิกัดระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส. 3 ก)

- การกำหนดพิกัดและตัดขอบระวางที่ดินระบบ UTM มาตราส่วน 1 ต่อ 4000

- การกำหนดพิกัดและตัดขอบระวางที่ดินระบบ UTM มาตราส่วน 1 ต่อ 1000

- การกำหนดพิกัดและตัดขอบแผนที่ประกอบบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง ระบบ UTM มาตราส่วน 1 ต่อ 4000 >> ดาวน์โหลดข้อมูลฝึกทำ


ส่วนที่ 3 การจัดทำแผนที่โซน บล้อค แผนที่แปลงที่ดิน

- การจัดทำแผนที่บล็อคจากแผนที่ขอบเขตปกครอง

- การจัดทำแผนที่เขตย่อย (Block)

- การจัดทำแผนที่เขตย่อย (Block) ด้วยกรอบแบ่งเขตย่อย 1 ต่อ 2000

- การจัดกลุ่มโซนแผนที่บล็อค

- การยุบรวมแผนที่ Block เป็น Zone

- การกำหนดรหัส Block ด้วยปลักอิน AutoID

- การแก้ไขแผนที่แปลงที่ดิน การลบ-เพิ่ม และการขยับขอบเขต

- การวาดรูปแปลงที่ดินที่คร่อมแนวเขตปกครอง

- การสร้างรหัสประจำแปลงที่ดิน (parcel_cod)ด้วยปลั๊กอิน AUTOID


ส่วนที่ 4 การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX3000

- การบันทึกข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.1) ลงในโปรแกรม LTAX3000 และการเชื่อมรหัสแปลง GIS

- การเชื่อมรหัสแปลงที่ดิน ส.ป.ก. และค้นหาทะเบียนที่ดิน

- การจับคู่รหัสแปลงที่ดินกับเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด

- การส่งแผนที่ MAP ไปยังโปรแกรม LTAX3000


ส่วนที่ 5 การออกสำรวจภาคสนามและการปรับข้อมูลให้เป้นปัจจุบัน

- การจัดทำแบบพิมพ์แผนที่เพื่อสำรวจภาคสนาม (Index Survey) ด้วยโปรแกรม QGIS งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- การจัดทำแบบพิมพ์แผนที่เพื่อสำรวจข้อมูลภาคสนาม งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- การสร้างไฟล์ KMLเพื่อการสำรวจภาคสนาม ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยLTAXGIS และ Google Earth

- การใช้แอพพลิเคชั่นมือถือเพื่อช่วยในการสำรวจภาคสนาม ด้วย Mapinr

- การแบ่งแยกแปลงที่ดินด้วยโฉนด(ใบต่อ)และการกําหนดรหัสแปลงที่ดินใหม่

- การแบ่งแปลงที่ดินด้วยต้นร่างแผนที่ (ร.ว.9) และการกําหนดรหัสแปลงที่ดินใหม่

-การวาดรูปโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากข้อมูลแบบพิมพ์สำรวจภาคสนาม


ส่วนที่ 6 การจัดเตรียมเอกสารพร้อมรับการตรวจประเมิน LPA ด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- การจัดทำแบบพิมพ์สรุปผลการจัดทำแผนที่แม่บท พร้อมรับการตรวจประเมิน LPA ด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อ 2.2.4

- จัดทำและพิมพ์แผนที่ภาษี (ผ.ท.7) พร้อมรับการตรวจประเมิน LPA ด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อ 2.2.9


ส่วนที่ 7 เทคนิคการใช้งานทำงาน LtaxGIS/Ltax3000

-การคำนวณพื้นที่ ตร.ม ตร.กม ไร่ งาน และ ตร.วา จากข้อมูล Shapefile ในโปรแกรม QGIS

- การล้างข้อมูลแผนที่ในโปรแกรม LTAX3000 ที่ส่งจาก LTAXGIS

- การแบ่งสีแปลงที่ดินที่ได้บันทึกข้อมูลใน LTAX3000 แล้ว

- การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ผ่านระบบเครือข่าย (Network)

-การสำรอง (Backup) ฐานข้อมูลโปรแกรม Ltax3000

-การเรียกคืน (Restore) ฐานข้อมูลโปรแกรม Ltax3000

- ลบเส้นแบ่งblockที่เราทำไปแล้วจะแก้ไขยังไง

-การใช้เครื่องมือ NodeTools แก้ไขแผนที่

-การกำหนดให้ LTAXGIS แสดงข้อมูล รหัสแปลงที่ดิน ประเภทที่ดิน ชื่อ-สกุล ไร่ งาน วา


ส่วนที่ 8 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

-การจัดทำจดหมายเวียน (Mail Merge ) บัญชีรายการทะเบียนทรัพย์สิน (รายบุคคล) จากโปรแกรม PDSTax

Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :   ajarnveerapong
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
160
Yesterday
191
This Month
3,072
Last Month
6,595
This Year
50,220
Last Year
63,199