Page 10 - ปฏิบัติการ 1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กับ ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
P. 10

ปฏิบัติการที่ 1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กับ ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน           - รับแจงอุทธรณภาษี
           - รับช าระและจัดรายงาน
           - เรงรัดภาษีและแจงคาปรับ

           (4) ขอมูลผลลัพธ ก าหนดใหมีประเภทของรายงานส าหรับผูบริหารเพิ่มขึ้น ไดแก
           - รายงานสรุป เชน รายงานสรุปยอดผูคางช าระภาษี รายงานสรุปยอดการจัดเก็บภาษี รายงานสรุป

        ยอดผูอยูในขายช าระภาษี

           - รายงานแนวโนม เชน รายงานแนวโนมยอดการจัดเก็บภาษีที่จะจัดเก็บไดในปงบประมาณรายงาน
        แนวโนม การเพิ่ม/ลดของผูช าระภาษี

           - รายงานเปรียบเทียบ เชน รายงานเปรียบเทียบยอดการจัดเก็บภาษีระหวางป รายงานเปรียบเทียบ

        ยอดผูคางช าระภาษีระหวางปและให มีรูปแบบการน าเสนอขอมูลที่ชวยใหผูบริหารพิจารณาและเขาใจไดงาย
        เชน รูปแบบการน าเสนอโดยใชกราฟ แผนภูมิ และตารางเปรียบเทียบ
        การประยุกต์ใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินกับหน่วยงานอื่นๆขององค์กร


        ปกครองส่วนท้องถิ่น

           ในปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
        คอมพิวเตอร์ ที่มีการพัฒนาทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์อย่างกว้างขวางและราคาก็มีแนวโน้มที่จะลดลง

        เรื่อยๆ ซึ่งจากความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่สามารถน าเข้า (Input) จัดเก็บ วิเคราะห์ประมวลผล และ

        แสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท าให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆน าเข้ามาใช้ในส านักงาน
        อย่างแพร่หลาย

           กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนและให้
        ค าปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การเงิน การคลัง และการ

        จัดเก็บรายได้ ฯลฯ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการ

        สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้เล็งเห็นความส าคัญที่จะน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้กับ
        หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ ส่วนนโยบายการคลังและ

        พัฒนารายได้ ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและให้

        ค าปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อให้องค์กร
        ปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของประชาชน เพื่อน าไปใช้ในการจัดเก็บภาษี ได้แก่ ภาษี

        บ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประกอบการค้า ได้อย่างเป็นธรรม
        ถูกต้อง และครบถ้วน

               ในปี พ.ศ. 2537 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดท าโปรแกรมส าเร็จรูประบบงานแผน

        ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดเก็บรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LTAX) ขึ้น บนฐานของ
        ระบบ DOS และปี พ.ศ. 2542 ได้พัฒนาอยู่บนฐานของระบบ WINDOWS เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


          1-9 www.ajarnveerapong.com
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15