Page 6 - ปฏิบัติการ 1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กับ ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
P. 6

ปฏิบัติการที่ 1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กับ ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน        ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
           “แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตท้องถิ่นโดยมี

        วัตถุประสงค์หลัก คือ ใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการจัดเก็บรายได้ภาษีอากร 3 ประเภท ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
        ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ในการประกอบกิจการการค้าตามพระราชบัญญัติ

        การสาธารณสุข”          แนวความคิดเบื้องต้นของแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน คือ ทรัพย์สินทุกอย่างตั้งอยู่บนที่ดินจึง

         สามารถหาต าแหน่งที่ตั้ง ขนาด และลักษณะการใช้ประโยชน์รวมไปถึงเจ้าของทรัพย์สินนั้น ๆ ได้


           ความส าคัญ

           แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นฐานข้อมูลส าคัญที่รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินของประชาชนทั้งของ

        บุคคลและนิติบุคคลในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ แปลงที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ป้าย
        และการประกอบกิจการค้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง

        ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมาย
        การสาธารณสุข

           อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินควรน าไปใช้

        ประโยชน์ด้านการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลสนองตอบความต้องการของประชาชน


           หลักการส าคัญของระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พนักงานและเจ้าหน้าที่จะต้อง
        เข้าใจระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีหลักการที่ส าคัญอยู่ 2 ประการคือ

           1.หลักของแปลงที่ดิน สามารถทราบสรรพสิ่งนั้นๆตั้งอยู่ต าแหน่งใด มีอะไรบ้าง ทรัพย์สินนั้นน าไปใช้

        ประโยชน์อย่างไร ใครเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินและทรัพย์สินได้มาเมื่อใด
           2. หลักของเจ้าของทรัพย์สิน จากกฎหมายที่ก าหนดให้เจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้เสียภาษีได้แก่

               - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 40
               - พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 7 และมาตรา 24

               - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 มาตรา 7 มาตรา 12 และมาตรา 24
               - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

           เจ้าของกิจการจะต้องยื่นค าร้องขอใบอนุญาตดังนั้นผู้รับผิดชอบการจัดท าและการใช้แผนที่ภาษีและ

        ทะเบียนทรัพย์สินจะต้องยึดหลักทั้ง 2 ประการนี้ไว้เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
        ทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


          1-5 www.ajarnveerapong.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11