Page 7 - ปฏิบัติการ 1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กับ ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
P. 7

ปฏิบัติการที่ 1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กับ ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน           เอกสารในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
           ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประกอบด้วยเอกสาร 2 ประเภท คือ
           1. แผนที่ภาษี เป็นแผนที่แสดงต าแหน่ง ลักษณะ ขนาดของแปลงที่ดิน อาคารหรือโรงเรือน หรือสิ่ง

        ปลูกสร้าง
           2. ทะเบียนทรัพย์สิน เป็นทะเบียนที่แสดงรายการทรัพย์สิน ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร หรือโรงเรือน

        หรือสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และการประกอบการค้าของเจ้าของทรัพย์สิน


                                   ข้อมูลรายละเอียดโฉนดที่ดิน
                ข้อมูลโฉนดที่ดิน
                                 ข้อมูลรายละเอียดผู้ถือครองที่ดิน
                 แผนที่ภาษี         +        ทะเบียนทรัพย์สิน

           สาระส าคัญและการบันทึกข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

           จากความหมายและขั้นตอนส าคัญในการจัดท าในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
        ดังกล่าวถ้าจะพิจารณาต่อไปถึงแหล่งที่มาข้อมูล จะเห็นได้ว่าข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีที่มา

        อยู่ 2 ประการ คือ
           1. ข้อมูลทางเอกสาร ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรูปร่าง ต าแหน่งของที่ดินโดยมีพื้นฐานจาก

        ระวางที่ดินประเภทต่างๆ ข้อมูลที่ได้มาจากเอกสารสิทธิ์ และสัญญาต่างๆ ที่มีผู้ท านิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน

        นั้น ที่มาของข้อมูลก็คือ ส านักงานที่ดิน และจากหน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน รวมทั้งความร่วมมือ
        ของเจ้าของทรัพย์สินนั้นๆ ด้วย

           2. ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ ในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินนั้น นอกจากข้อมูลที่ได้
        จากการคัดลอกจากหน่วยงานทางราชการแล้ว ยังมีการจัดชุดส ารวจภาคสนามออกตรวจสอบรายการ

        ทรัพย์สินและลักษณะการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จริง โดยใช้แผนที่แม่บทเป็นตัวน าไปยังเป้าหมาย เพื่อให้ได้

        ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดส าหรับน ามาลงรายการในทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) ต่อไป          1-6  www.ajarnveerapong.com
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12