Page 8 - ปฏิบัติการ 1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กับ ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
P. 8

ปฏิบัติการที่ 1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กับ ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน           ความสัมพันธ์ระหว่างแผนที่ภาษีฯกับการจัดเก็บรายได้
           การจัดเก็บรายได้ตามหลักการของกฎหมายภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ได้
        ก าหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติไว้คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ

               1. การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษี
               2. การตรวจข้อเท็จจริง ความถูกต้อง ในการครอบครองและใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน

               3. การประเมินภาษี

               4. การแจ้งการประเมิน
               5. การรับช าระภาษี ออกใบเสร็จ

               6. การเร่งรัดการจัดเก็บภาษี

               7. การรับเรื่องและพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
               8. การด าเนินคดีแก่ผู้หลีกเลี่ยง

           การน าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้ในการจัดเก็บภาษี จะมีความส าคัญอยู่ในขั้นตอนล าดับที่

        2  3  และ  6 โดยกระทรวงมหาดไทยก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในเรื่องนี้ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้น า
        ข้อมูล จากทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) มาใช้ในการตรวจสอบกับแบบแสดงรายการที่ผู้มีหน้าที่ต้องช าระภาษียื่น

        ต่อท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อประกอบในการประเมินภาษี
           องค์ประกอบของกฎหมายการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ รวมทั้งกระบวนการปฏิบัติ

        หน้าที่ได้น าเสนอโดยสังเขปแล้ว จะเห็นได้ว่าในการด าเนินการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ

        สิ่งที่ส าคัญคือ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันจึงสามารถจัดเก็บรายได้ในส่วนนี้ได้อย่างเต็ม
        เม็ดหน่วย


           หลักส าคัญของการบริหารงานจัดเก็บรายได้โดยใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

           1. การปรับข้อมูล เรื่องนี้มีความส าคัญมาก จากที่กล่าวมาตั้งแต่ตน ได้ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญและ
        ระบบข้อมูลที่เรามาใช้ในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น ดังนั้นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันเท่า นั้น

        ที่จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพเต็มตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

           2. การน าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้ในการจัดเก็บรายได้  เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่มี
        ความ ส าคัญไม่แพ้เรื่องแรก เท่าที่กรมการปกครองได้ออกตรวจเกี่ยวกับการน าแผนที่ภาษีและทะเบียน

        ทรัพย์สินไปใช้ ปรากฏว่าท้องถิ่นบางแห่งไม่ค่อยน าไปใช้อย่างจริงจังมากนัก ข้ออ้างที่มักพบอยู่เสมอก็คือแผนที่
        ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีข้อมูลไม่ครบจึงไม่อาจน าไปใช้ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บรายได้ยังไม่ค่อยเข้าใจ

        ในระบบและเห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก การน าข้อมูลในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้นอกจากจะช่วยให้

        การปรับข้อมูลไปด้วยดีในตัวของมันเองแล้ว ยังท าให้เจ้าของทรัพย์สินที่ต้องช าระภาษียินยอมช าระภาษีจน
        ครบถ้วนถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง เรื่องการน าไปใช้เป็นเรื่องที่ต้องท าความเข้าใจกันให้ดีระหว่างเจ้าหน้าที่

        ผู้รับผิดชอบในกองคลัง และกองช่าง ซึ่งผู้ที่ต้องรับหน้าที่ในการประสานงานและควบคุมดูแลก็หนีไม่พ้น

        ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองคลัง และกองช่าง ไปจนถึงปลัด อปท.          1-7 www.ajarnveerapong.com
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13