Page 9 - ปฏิบัติการ 1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กับ ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
P. 9

ปฏิบัติการที่ 1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กับ ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน        การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี
           พรทิพย ติลกานันท      ศึกษาการด าเนินงานจัดเก็บภาษีของเทศบาลขอนแกน พบวา การ

        ด าเนินการจัดเก็บภาษีดวยระบบมือ มักจะประสบปญหาในการด าเนินงาน อันมีผลกระทบตอการจัดเก็บรายได
        ของเทศบาลโดยจ าแนกปญหาออกเปน 4 กลุม ดวยกันคือ

           (1) ปญหาเกี่ยวกับสภาพและขั้นตอนการจัดเก็บภาษี สัดสวนเจาหนาที่ จัดเก็บภาษีและผูอยูในขาย

        ช าระภาษีสูงมาก กลาวคือ เจาหนาที่จัดเก็บภาษี จ านวน 6 คน จะตองดูแลจัดเก็บภาษีจากผูอยูในขายช าระ
        ภาษีประมาณ 9,900 ราย ประกอบกับขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การตรวจสอบ ค านวณ บันทึกขอมูล

        และจัดท าเอกสารรายงานซึ่งตองท าซ้ า ๆ กันในปริมาณมากทุกป ท าใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จัดเก็บ

        ภาษีผิดพลาดและลาชา
           (2) ปญหาการน าเข้าและจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากเอกสาร แบบฟอรมที่ ใช ในการปฏิบัติงานมีจ านวน

        มาก ท าใหเปนภาระในการกรอกขอมูล ตรวจสอบขอมูล จัดเก็บเอกสาร และการบันทึกขอมูลเกิดความ

        ผิดพลาด
           (3) ปญหาเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูล พบวา มีความยุงยากในการคนหาเอกสาร และมีความ

        ผิดพลาดในการบันทึกขอมูลระหวางปฏิบัติงาน
           (4) ปญหาเกี่ยวกับการจัดท ารายงานส าหรับผูบริหาร เจาหนาที่ไมสามารถจัดท ารูปแบบการ

        น าเสนอไดหลากหลาย และตองใชเวลาในการจัดท ามากเนื่องจากจัดท าดวยมือ

           จากการวิเคราะห ปญหาขางตน จึงไดก าหนดลักษณะ ความสามารถของระบบ ขั้นตอนการท างาน
        ขอมูลน าเขาและขอมูลผลลัพธของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีดังนี้

           (1) ลักษณะของระบบ ก าหนดใหเปนระบบคอมพิวเตอรเครือขาย เชื่อมตอระหวางงานแผนที่ภาษีและ
        งานจัดเก็บภาษี โดยมี ความสามารถที่ส าคัญไดแก ความสามารถในการยืดหยุนตอการค านวณ เพื่อประเมินค

        าภาษี ในกรณี มีการลดหยอนภาษี สามารถน าเสนอขอมูลของผูอยูในขายตองช าระภาษี และทรัพยสินที่

        ครอบครองไดครบถวนภายใน 1 หนาจอ สามารถสอบถามขอมูลได หลายทาง สามารถควบคุม ปองกันการ
        เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล สามารถอางอิงหลักฐานทางเอกสารและทางการเงินได สามารถดูภาพของทรัพยสิน

        เพื่อประกอบการประเมินคาภาษี สามารถจัดท ารายงานสรุป รายงานแนวโนม และรายงานเปรียบเทียบ โดย

        แสดงขอมูลเหตุผลประกอบได
           (2) ขอมูลน าเขา ก าหนดใหบันทึก สาเหตุหรือเหตุผลการลดหยอนภาษี จ านวนคาลดหยอนภาษี

        ขอมูลการอุทธรณภาษี การเรงรัดภาษี เพื่อใชในการประมวลผลสถิติ

           (3) ขั้นตอนการประมวลผล ก าหนดใหลดขั้นตอนการรับแจงเปลี่ยนแปลงขอมูลกรรมสิทธิ์และการใช
        ประโยชนทรัพยสิน การส ารวจผูอยูในขายช าระภาษีรายใหม โดยใหรวมอยูในหนาที่ความรับผิดชอบของงาน

        แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินอยางชัดเจน และเพิ่มขั้นตอนการรับแจงอุทธรณภาษี เพื่อรองรับการอุทธรณ
        ภาษีที่อาจมีในอนาคต ดังนั้น ขั้นตอนของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีประกอบดวย

           - เตรียมการจัดเก็บภาษี

           - ประเมินภาษี


          1-8  www.ajarnveerapong.com
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14