www.ajarnveerapong.com
บริการด้านวิชาการ/วิทยากรการฝึกอบรม/ที่ปรึกษาโครงการด้าน GIS
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ สอนรายวิชา 412421 ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่น ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics; GI) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ภาคการศึกษาที่ 1/2559) ที่ปรึกษาและเป็นวิทยากร จัดอบรมภายใน (In-house Training) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
อบต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน (สิงหาคม 2559)
อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 09-052-415 สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Geographical Information System
สาขาวิชาการจัดการผังเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตนครราชสีมา (ภาคการศึกษาที่ 1/2558)
ที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรร่วมบรรยายในการดำเนินโครงการแผนที่หมู่บ้านเพื่อความมั่นคงจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2559
พื้นที่นำร่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (ธันวาคม 2558)
ที่ปรึกษาโครงการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
อบต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น (พฤศจิกายน 2558 )
วิทยากรร่วมบรรยาย GIS เบื้องต้นเพื่อการจัดการ ด้วย AutoCAD MAP และ Arcview GIS
ที่ โรงแรมปทุมรัตน์ จ. อุบลราชธานี (มิถุนายน 2555 )

บริการจัดทำแผนที่ฐาน /เส้นชั้นความสูง /ภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ รายละเอียดสูง มาตราส่วน 1:4000
แผนที่ตำบล/หมู่บ้าน
แผนที่โครงการ/สถานที่สำคัญ
แผนที่เส้นชั้นความสูง
ภาพถ่ายจากดาวเทียม งานแผนที่ภาษี

บริการด้านจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LtaxGis & LTax3000
จัดทำแผนที่แม่บทด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่องานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2559 โครงการการปรับปรุงและจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน สู่ระบบสารสนเทศงานทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557
จัดทำแผนที่แม่บทด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่องานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557 โครงการการปรับปรุงและจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน สู่ระบบสารสนเทศงานทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2554

Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :  ajarnveerapong                           
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
642
Yesterday
777
This Month
12,622
Last Month
14,541
This Year
52,310
Last Year
97,293