การฝึกอบรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2561/2562

  คลิกดาวน์โหลด เอกสารโครงการฝึกอบรม


เหมาะสำหรับ

   1.หน่วยงานที่ยังไม่เคยจัดทำแผนที่ภาษีมาก่อน รอเข้ารับการอบรมกับกรม ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง สามารถเตรียมความรู้ความเข้าใจ ให้พร้อมก่อนไปอบรมกับกรมได้

   2.หน่วยงานที่เคยไปอบรมกับกรม มาแล้วมีความพร้อมในการจัดทำแผนที่ภาษี แต่ติดปัญหา กำลังทำเรื่องขอ license โปรแกรมกรมกรมก่อนถึงจะดำเนินการได้ สามารถใช้โปรแกรม Quantum GIS (QGIS) โปรแกรมฟรีแวร์สำหรับงานด้าน GIS แต่จัดทำในรูปแบบข้อมูลให้ตรงตามมาตราฐานของโปรแกรมกรม (ltaxgis และ Ltax3000) เมื่อได้ ลายเช่น ของกรม ก็สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้เลย

   3.หน่วยงานที่เคยว่าจ้างจัดทำระบบแผนที่ภาษีของเอกชนมาแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินงานต่อได้ อยากปรับแผนทีจากงานเก่าเข้าระบบ ltaxgis และ Ltax3000 ของกรม

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม

  1.แจกฟรีแผนที่แม่บท เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดทำแผนที่ได้สำเร็จทุกที่ ประกอบด้วย

    - ข้อมูลแผนที่แนวเขตปกครอง ข้อมูลแผนที่ตารางกริด 4000 ,2000,1000,500

    - ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง มาตราส่วน 1:4000

    - ข้อมูลแผนที่เส้นกึ่งกลางถนน และเส้นทางน้ำ

    - ข้อมูลแผนที่เขต ( zone) และ ข้อมูลแผนที่เขตย่อย ( block)

   - ข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินทั้ง โฉนด นส.3 สปก. ไม่ต้องเสียเวลาวาดแปลงที่ดิน

  2.ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน สปก. และทะเบียนผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน สปก. (ไฟล์ Excel) ทุกพื้นที่

  3.จัดทำแบบฟิมพ์แผนที่ภาษี(ผท7) ให้ฟรี สำหรับการออกภาคสนามและตรวจ LPA

  4.แผนที่เส้นชั้นความสูง(Contour) ระยะ 1 เมตร ให้ฟรี ใช้ร่วมกับภาพถ่ายจากดาวเทียม ดูความสูงต่ำของพื้นที่และทิศทางการไหลของน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม

  5.คู่มือการจัดทำแผนที่แม่บทด้วย QGIS ฉบับบเมนูภาษาไทย ละเอียดทุกขั้นตอน

  ปฏิบัติการ 1 การติดตั้งโปรแกรมเพื่องานแผนที่ภาษี   ปฏิบัติการที่ 6 การแบ่งเขต (Zone) และเขตย่อย (Block)
  ปฏิบัติการ 2 การสร้างแผนที่หลักเขตและแนวเขตปกครอง   ปฏิบัติการที่ 7 การนาเข้า (Digitize) แผนที่รูปแปลงที่ดินการให้รหัสประจาแปลงที่ดิน (LOT)
  ปฏิบัติการ 3 การสร้างแผนที่ระวางทาบทับแนวเขตปกครอง   ปฏิบัติการที่ 8 การสร้างแผนที่โรงเรือนและป้าย
  ปฏิบัติการ 4 การจัดทำแผนที่ฐาน (Base Map)   ปฏิบัติการที่ 9 การส่งแผนที่ไปยังโปรแกรม LTAX 3000
  ปฏิบัติการ 5 การตรึงพิกัด (Georeferencing) และตัดขอบ(Clip) ระวางที่ดิน   ปฏิบัติการที่ 10 การออกสารวจภาคสนามและการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

  6.VDO/คู่มือ ประกอบการอบรม

  TAXGIS01-01_การติดตั้งโปรแกรม QGIS 2.18 พร้อมปลั๊กอินงานแผนที่ภาษีและเมนูภาษาไทย
  TAXGIS01-02_การสำรองและกู้คืนข้อมูลแผนที่ในกรณีแผนที่เกิดความเสียหาย
  TAXGIS02-01.1_การสร้างชั้นข้อมูลหลักเขตปกครองตามคำบรรยายแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
  TAXGIS02-01.2_การสร้างชั้นข้อมูลหลักเขตปกครองจากแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
  TAXGIS02-02_การปรับแผนที่แนวเขตปกครองตามแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
  TaxGIS02-03_การปรับแผนที่แนวเขตปกครองจากไฟล์แสกนด้วยเครื่องมือ ReShape (อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา)
  TaxGIS02-04_การคำนวณพื้นที่ ตารางเมตร ตารางกิโลเมตร ไร่ งาน และตารางวา จากข้อมูล Shapefile ในโปรแกรม QGIS
  TaxGIS02-05_การแก้ไขชื่อหน่วยงาน
  TaxGIS03-02_การหาชื่อระวางที่ดินมาตราส่วน 1:4,000 ในพื้นที่ อปท.
  TAXGIS05-01_การเปลี่ยนชื่อแผ่นระวางที่ดินตามชื่อระวางและมาตราส่วน
  TAXGIS05-02_การกำหนดพิกัดและตัดขอบระวางที่ดินระบบ UTM มาตราส่วน 1 ต่อ 4000
  TAXGIS05-03_การกำหนดพิกัดและตัดขอบระวางที่ดินระบบ UTM มาตราส่วน 1 ต่อ 1000
  TAXGIS05-04_การกำหนดพิกัดระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส. 3 ก)
  TAXGIS06-01_การตัดโซนด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียมและแผนที่ Street Map
  TAXGIS06-02_การจัดทำแผนที่บล็อคจากแผนที่ขอบเขตปกครอง
  TAXGIS06-03_การจัดทำแผนที่เขตย่อย (Block)
  TAXGIS06-04_การตัดบล็อคให้ง่ายและเร็วขึ้น ด้วยTracing enabel ร่วมกับแผนที่ขอบเขตแปลงที่ดิน
  TAXGIS06-05_การจัดทำแผนที่เขตย่อย (Block) ด้วยกรอบแบ่งเขตย่อย 1 ต่อ 2000
  TAXGIS06-06_ลบเส้นแบ่งblockที่เราทำไปแล้วจะแก้ไขยังไง
  TAXGIS06-07_การจัดกลุ่มโซนแผนที่บล็อค
  TaxGIS06-08_การยุบรวมแผนที่ Block เป็น Zone
  TaxGIS06-09_การกำหนดรหัส Block ด้วยปลักอิน AutoID
  TaxGIS06-09_การใช้เครื่องมือ NodeTools แก้ไขแผนที่
  TAXGIS07-01_การวาดแปลงที่ดินรายบล็อคโดยใช้ DOL และการสร้างรหัสประจำแปลงที่ดิน (parcel_cod)
  TAXGIS07-02_การแก้ไขแผนที่แปลงที่ดิน การลบ-เพิ่ม และการขยับขอบเขต
  TAXGIS07-03_การวาดรูปแปลงที่ดินที่คร่อมแนวเขตปกครอง
  TAXGIS07-05_การนำ shape file หลาย shape file มารวม(Merge) เป็นไฟล์เดียว
  TAXGIS07-06_การสร้างรหัสประจำแปลงที่ดิน (parcel_cod)ด้วยปลั๊กอิน AUTOID
  TAXGIS07-07_การเชื่อมต่อข้อมูลสารบบที่ดิน LIS กับรหัสแปลงที่ดินในแผนที่แม่บทอย่างรวดเร็ว
  TAXGIS07-08_การเชื่อมรหัสแปลงที่ดิน ส.ป.ก. และค้นหาทะเบียนที่ดิน
  TAXGIS07-09_การจับคู่รหัสแปลงที่ดินกับเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด
  TAXGIS11-01_การแบ่งแปลงที่ดินด้วยต้นร่างแผนที่ (ร.ว.9) และการกําหนดรหัสแปลงที่ดินใหม่
  TAXGIS11-02_การปรับข้อมูลแปลงที่ดิน และการกําหนดรหัสแปลงที่ดินใหม่ ด้วย DOL V.2
  TAXGIS11-03_การแบ่งแยกแปลงที่ดินด้วยโฉนด(ใบต่อ)และการกําหนดรหัสแปลงที่ดินใหม่
  TAXGIS12-01_การจัดทำแบบพิมพ์แผนที่ภาษี(ผ.ท.7) ภาษีบำรุงท้องที่ แบบอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรม QGIS
  LTAX3000-001_การติดตั้งโปรแกรม LTAX3000 V_3.0 และ V_2.4 ในเครื่องเดียวกัน และการสลับการทำงาน
  LTAX3000-002_โปรแกรมกำหนดรหัสผ่าน (License) ของ LTAX3000
  LTAX3000-003_การบังคับเปิดโปรแกรม LTAX3000 ด้วย Firefox ทุกครั้ง
  LTAX3000-004_การส่งแผนที่ MAP ไปยังโปรแกรม LTAX3000
  LTAX3000-005_แก้ปัญหาโปรแกรม LTAX3000 ออกรายงานไม่เป็นภาษาไทย
  LTAX3000-006_วิธีแก้ปัญหา Error 404 Not Found
  LTAX3000-007_การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) หลายเครื่อง ผ่านระบบเครือข่าย (Network)
  LTAX3000-008_การแบ่งสีแปลงที่ดินที่ได้บันทึกข้อมูลใน LTAX3000 แล้ว

บริการด้านวิชาการ/วิทยากรการฝึกอบรม/ที่ปรึกษาโครงการด้าน GIS


3 - 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
20 - 22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

8 - 10 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยมริมแควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

12 - 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเพชรเกษม แกรนด์ จังหวัดสุรินทร์

25 - 27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา

18 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก

11-13 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

4-6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การเด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

1 - 3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

11-15 พฤศจิกายน 2560 จัดฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ คณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

28 สิงหาคม 2560 รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ข้อมูลระบบโปรแกรม 506 ออนไลน์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ให้กับเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมพาราไดซ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

บริการจัดทำแผนที่ฐาน /เส้นชั้นความสูง /ภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ รายละเอียดสูง มาตราส่วน 1:4000

แผนที่ตำบล/หมู่บ้าน
แผนที่โครงการ/สถานที่สำคัญ
แผนที่เส้นชั้นความสูง ระยะ 1 เมตร
ภาพถ่ายจากดาวเทียม งานแผนที่ภาษี

บริการด้านจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LtaxGis & LTax3000

จัดทำแผนที่แม่บทด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่องานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2559 โครงการการปรับปรุงและจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน สู่ระบบสารสนเทศงานทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557
จัดทำแผนที่แม่บทด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่องานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557 โครงการการปรับปรุงและจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน สู่ระบบสารสนเทศงานทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2554

Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :  ajarnveerapong                           
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
297
Yesterday
625
This Month
8,718
Last Month
19,035
This Year
218,284
Last Year
189,122