การฝึกอบรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2561

โครงการฝึกอบรม ประจำปี 2561


  คลิกดาวน์โหลด เอกสารโครงการฝึกอบรม


เหมาะสำหรับ

   1.หน่วยงานที่ยังไม่เคยจัดทำแผนที่ภาษีมาก่อน รอเข้ารับการอบรมกับกรม ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง สามารถเตรียมความรู้ความเข้าใจ ให้พร้อมก่อนไปอบรมกับกรมได้

   2.หน่วยงานที่เคยไปอบรมกับกรม มาแล้วมีความพร้อมในการจัดทำแผนที่ภาษี แต่ติดปัญหา กำลังทำเรื่องขอ license โปรแกรมกรมกรมก่อนถึงจะดำเนินการได้ สามารถใช้โปรแกรม Quantum GIS (QGIS) โปรแกรมฟรีแวร์สำหรับงานด้าน GIS แต่จัดทำในรูปแบบข้อมูลให้ตรงตามมาตราฐานของโปรแกรมกรม (ltaxgis และ Ltax3000) เมื่อได้ ลายเช่น ของกรม ก็สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้เลย

   3.หน่วยงานที่เคยว่าจ้างจัดทำระบบแผนที่ภาษีของเอกชนมาแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินงานต่อได้ อยากปรับแผนทีจากงานเก่าเข้าระบบ ltaxgis และ Ltax3000 ของกรม

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม

  1.แผนที่ขอบเขตปกครองและตารางกริดทุกมาตราส่วน

  2.ภาพถ่ายจากดาวเทียม มาตราส่วน 1:4000


Download!! ตัวอย่างภาพถ่ายจากดาวเทียม
อบต.คูคำ อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น

  3.ภาพขอบเขตแปลงที่ดิน (รวบรวมจากเว็บ ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน | กรมที่ดิน )


Download!! ตัวอย่างภาพขอบเขตแปลงที่ดิน
อบต.คูคำ อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น

  4.ภาพขอบเขตแปลงที่ดิน สปก.


Download!! ตัวอย่างภาพขอบเขตแปลงที่ดิน สปก
อบต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

  5.แผนที่เส้นชั้นความสูง ระยะ 1 เมตร

  6.คู่มือการจัดทำแผนที่แม่บทด้วย QGIS ฉบับบเมนูภาษาไทย ละเอียดทุกขั้นตอน

  ปฏิบัติการ 1 การติดตั้งโปรแกรมเพื่องานแผนที่ภาษี   ปฏิบัติการที่ 6 การแบ่งเขต (Zone) และเขตย่อย (Block)
  ปฏิบัติการ 2 การสร้างแผนที่หลักเขตและแนวเขตปกครอง   ปฏิบัติการที่ 7 การนาเข้า (Digitize) แผนที่รูปแปลงที่ดินการให้รหัสประจาแปลงที่ดิน (LOT)
  ปฏิบัติการ 3 การสร้างแผนที่ระวางทาบทับแนวเขตปกครอง   ปฏิบัติการที่ 8 การสร้างแผนที่โรงเรือนและป้าย
  ปฏิบัติการ 4 การจัดทำแผนที่ฐาน (Base Map)   ปฏิบัติการที่ 9 การส่งแผนที่ไปยังโปรแกรม LTAX 3000
  ปฏิบัติการ 5 การตรึงพิกัด (Georeferencing) และตัดขอบ(Clip) ระวางที่ดิน   ปฏิบัติการที่ 10 การออกสารวจภาคสนามและการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

  7.VDO ประกอบการอบรม

  TAXGIS01-01_การติดตั้งโปรแกรม QGIS 2.18 พร้อมปลั๊กอินงานแผนที่ภาษีและเมนูภาษาไทย
  TAXGIS02-01_การตรึงพิกัดแผนที่แนบท้ายประกาศ (ทต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี )
  TAXGIS02-02_การปรับแผนที่แนวเขตปกครองตามแผนที่แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย
  TaxGIS02-03_การปรับแผนที่แนวเขตปกครองจากไฟล์แสกนด้วยเครื่องมือ ReShape (อบต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา)
  TAXGIS05-01_การเปลี่ยนชื่อแผ่นระวางที่ดินตามชื่อระวางและมาตราส่วน
  TAXGIS05-02_การกำหนดพิกัดและตัดขอบระวางที่ดินระบบ UTM มาตราส่วน 1 ต่อ 4000
  TAXGIS05-03_การกำหนดพิกัดและตัดขอบระวางที่ดินระบบ UTM มาตราส่วน 1 ต่อ 1000
  TAXGIS05-04_การกำหนดพิกัดระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส. 3 ก)
  TAXGIS06-02_การตัดโซนด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียมและแผนที่ Street Map
  TAXGIS06-04_การจัดทำแผนที่เขตย่อย (Block)
  TAXGIS06-05_การจัดทำแผนที่เขตย่อย (Block) ด้วยกรอบแบ่งเขตย่อย 1 ต่อ 2000
  TAXGIS06-06_ลบเส้นแบ่งblockที่เราทำไปแล้วจะแก้ไขยังไง
  TaxGIS06-07_การยุบรวมแผนที่ Block เป็น Zone
  TaxGIS06-8_การใช้เครื่องมือ NodeTools แก้ไขแผนที่
  TAXGIS07-01_การวาดแปลงที่ดินรายบล็อคโดยใช้ DOL และการสร้างรหัสประจำแปลงที่ดิน (parcel_cod)
  TAXGIS07-02_การแก้ไขแผนที่แปลงที่ดิน การลบ-เพิ่ม และการขยับขอบเขต
  TAXGIS07-03_การวาดรูปแปลงที่ดินที่คร่อมแนวเขตปกครอง
  TAXGIS07-05_การนำ shape file หลาย shape file มารวม(Merge) เป็นไฟล์เดียว
  TAXGIS07-06_การสร้างรหัสประจำแปลงที่ดิน (parcel_cod)ด้วยปลั๊กอิน AUTOID
  TAXGIS10-01_การติดตั้งโปรแกรม LTAX3000 V_3.0 และ V_2.4 ในเครื่องเดียวกัน และการสลับการทำงาน
  TAXGIS11-01_การแบ่งแปลงที่ดินด้วยต้นร่างแผนที่ (ร.ว.9) และการกําหนดรหัสแปลงที่ดินใหม่
  TAXGIS11-02_การปรับข้อมูลแปลงที่ดิน และการกําหนดรหัสแปลงที่ดินใหม่ ด้วย DOL V.2
  TAXGIS11-03_การแบ่งแยกแปลงที่ดินด้วยโฉนด(ใบต่อ)และการกําหนดรหัสแปลงที่ดินใหม่

   8.ปรับแผนทีจากงานเก่าที่เคยจ้างทำมาแล้ว เข้าระบบ ltaxgis และ Ltax3000 ของกรม (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) หลังการฝึกอบรม

ตัวอย่าง ผลการปรับข้อมูล หน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกอบรม
   -   อบต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
   -   อบต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น
   -   ทต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
   -   ทต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
   -   อบต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

บริการด้านวิชาการ/วิทยากรการฝึกอบรม/ที่ปรึกษาโครงการด้าน GIS

11-15 พฤศจิกายน 2560 จัดฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ คณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

28 สิงหาคม 2560 รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ข้อมูลระบบโปรแกรม 506 ออนไลน์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ให้กับเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมพาราไดซ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

บริการจัดทำแผนที่รูปแปลง ส.ป.ก./สารบบทะเบียนที่ดิน ส.ป.ก.


บริการจัดทำแผนที่ฐาน /เส้นชั้นความสูง /ภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ รายละเอียดสูง มาตราส่วน 1:4000

แผนที่ตำบล/หมู่บ้าน
แผนที่โครงการ/สถานที่สำคัญ
แผนที่เส้นชั้นความสูง ระยะ 1 เมตร
ภาพถ่ายจากดาวเทียม งานแผนที่ภาษี

บริการด้านจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LtaxGis & LTax3000

จัดทำแผนที่แม่บทด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่องานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2559 โครงการการปรับปรุงและจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน สู่ระบบสารสนเทศงานทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557
จัดทำแผนที่แม่บทด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่องานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557 โครงการการปรับปรุงและจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน สู่ระบบสารสนเทศงานทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2554

Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :  ajarnveerapong                           
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
58
Yesterday
535
This Month
9,247
Last Month
19,404
This Year
28,651
Last Year
189,122