[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
 
 
หน้าแรก | โปรแกรมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(LTAX4PDS) | คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | เอกสาร/คู่มือ/วีดีโอ การฝึกอบรม | เกี่ยวกับ

โครงการฝึกอบรม ประจำปี 2565

  คลิกดาวน์โหลด เอกสารโครงการฝึกอบรม

เหมาะสำหรับ

   1.หน่วยงานที่ยังไม่เคยจัดทำแผนที่ภาษีมาก่อน รอเข้ารับการอบรมกับกรม ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง สามารถเตรียมความรู้ความเข้าใจ ให้พร้อมก่อนไปอบรมกับกรมได้

   2.หน่วยงานที่เคยไปอบรมกับกรม มาแล้วมีความพร้อมในการจัดทำแผนที่ภาษี แต่ติดปัญหา กำลังทำเรื่องขอ license โปรแกรมกรมกรมก่อนถึงจะดำเนินการได้ สามารถใช้โปรแกรม Quantum GIS (QGIS) โปรแกรมฟรีแวร์สำหรับงานด้าน GIS แต่จัดทำในรูปแบบข้อมูลให้ตรงตามมาตราฐานของโปรแกรมกรม (ltaxgis และ Ltax3000) เมื่อได้ ลายเช่น ของกรม ก็สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้เลย

   3.หน่วยงานที่เคยว่าจ้างจัดทำระบบแผนที่ภาษีของเอกชนมาแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินงานต่อได้ อยากปรับแผนทีจากงานเก่าเข้าระบบ ltaxgis และ Ltax3000 ของกรม


 คู่มือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฉบับบเมนูภาษาไทย ละเอียดทุกขั้นตอน และ VDO/คู่มือ ประกอบการอบรมอื่นๆ >> คลิก

    - ปฏิบัติการ 1 การติดตั้งโปรแกรมเพื่องานแผนที่ภาษี

    - ปฏิบัติการ 2 การสร้างแผนที่หลักเขตและแนวเขตปกครอง

    - ปฏิบัติการ 3 การสร้างแผนที่ระวางทาบทับแนวเขตปกครอง

    - ปฏิบัติการ 4 การจัดทำแผนที่ฐาน (Base Map)

    - ปฏิบัติการ 5 การตรึงพิกัด (Georeferencing) และตัดขอบ(Clip) ระวางที่ดิน

    - ปฏิบัติการที่ 6 การแบ่งเขต (Zone) และเขตย่อย (Block)

    - ปฏิบัติการที่ 7 การนาเข้า (Digitize) แผนที่รูปแปลงที่ดินการให้รหัสประจาแปลงที่ดิน (LOT)

    - ปฏิบัติการที่ 8 การสร้างแผนที่โรงเรือนและป้าย

    - ปฏิบัติการที่ 9 การส่งแผนที่ไปยังโปรแกรม LTAX 3000

    - ปฏิบัติการที่ 10 การออกสารวจภาคสนามและการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ตัวอย่างหัวข้อการบรรยาย/ฝึกปฏิบัติ

  การนำเข้า/ปรับข้อมูลที่ดินตามมาตรา 10 แบบอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรม LTAX3000(4.0) และ LTAX4PDS

  การประเมินภาษีใน LTAX3000(4.0) แบบอัตโนมัติ ด้วย LTAX4PDS

  การค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดิน สปก. และการจับคู่รหัสแปลงที่ดินใน LTAX GIS และ LTAX 3000 V 4.0

 LTAX3000 V4 การเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายกับลูกข่ายเพื่อใช้งานได้หลายเครื่องพร้อมกัน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม

  1.แจกฟรีแผนที่แม่บท เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดทำแผนที่ได้สำเร็จทุกที่

 2.ดำเนินการแปลงไฟล์แผนที่เดิม เข้าระบบ ltaxgis และ Ltax3000 เป็นรูปแบบมาตราฐานของกรม สำหรับ หน่วยงานที่เคยว่าจ้างจัดทำระบบแผนที่ภาษีของเอกชนมาแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินงานต่อได้ (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)


บริการด้านวิชาการ/วิทยากรการฝึกอบรม/ที่ปรึกษาโครงการด้าน GIS
18-22 กรกฏาคม 2560 จัดฝึกอบรมแผนที่ภาษี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3/2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6-7 กรกฎาคม 2560 ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บภาษี จัดโดยเทศบาลตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 20-24 มิถุนายน 2560 จัดฝึกอบรมแผนที่ภาษี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2/2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ สอนรายวิชา 412421 ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่น ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics; GI) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ภาคการศึกษาที่ 1/2559) ที่ปรึกษาและเป็นวิทยากร จัดอบรมภายใน (In-house Training) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
อบต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน (สิงหาคม 2559)
อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 09-052-415 สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการผังเมือง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตนครราชสีมา (ภาคการศึกษาที่ 1/2558)
ที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรร่วมบรรยายในการดำเนินโครงการแผนที่หมู่บ้านเพื่อความมั่นคงจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2559
พื้นที่นำร่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (ธันวาคม 2558)
ที่ปรึกษาโครงการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
อบต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น (พฤศจิกายน 2558 )
วิทยากรร่วมบรรยาย GIS เบื้องต้นเพื่อการจัดการ ด้วย AutoCAD MAP และ Arcview GIS
ที่ โรงแรมปทุมรัตน์ จ. อุบลราชธานี (มิถุนายน 2555 )

บริการด้านจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ LtaxGis & LTax3000
จัดทำแผนที่แม่บทด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่องานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2559 โครงการการปรับปรุงและจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน สู่ระบบสารสนเทศงานทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557
จัดทำแผนที่แม่บทด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่องานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557 โครงการการปรับปรุงและจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน สู่ระบบสารสนเทศงานทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2554
Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :   ajarnveerapong
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
105
Yesterday
92
This Month
1,343
Last Month
2,661
This Year
22,774
Last Year
110,181