www.ajarnveerapong.com

บริการด้านวิชาการ/วิทยากรการฝึกอบรม/ที่ปรึกษาโครงการด้าน GIS /จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ Gis & LTax3000

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ สอนรายวิชา 412421 ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่น ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics; GI) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ภาคการศึกษาที่ 1/2559) ที่ปรึกษาและเป็นวิทยากร จัดอบรมภายใน (In-house Training) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
อบต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน (สิงหาคม 2559)
อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 09-052-415 สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Geographical Information System
สาขาวิชาการจัดการผังเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตนครราชสีมา (ภาคการศึกษาที่ 1/2558)
ที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรร่วมบรรยายในการดำเนินโครงการแผนที่หมู่บ้านเพื่อความมั่นคงจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2559
พื้นที่นำร่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (ธันวาคม 2558)
วิทยากรร่วมบรรยาย GIS เบื้องต้นเพื่อการจัดการ ด้วย AutoCAD MAP และ Arcview GIS
ที่ โรงแรมปทุมรัตน์ จ. อุบลราชธานี (มิถุนายน 2555 )
ที่ปรึกษาโครงการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
อบต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น (พฤศจิกายน 2558 )

บริการจัดทำแผนที่ฐาน /เส้นชั้นความสูง /ภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ รายละเอียดสูง มาตราส่วน 1:4000

แผนที่ตำบล/เทศบาล
แผนที่โครงการ/สถานที่สำคัญ
แผนที่หมู่บ้าน
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTaxGIS & LTax3000)

บริการจัดทำแผนที่ภาษี ฯ /ให้คำปรึกษาในดำเนินการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี ฯ เดิม เป็นระบบ Gis & LTax3000

 - ให้คำปรึกษาและดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเพื่อนำมาใช้ใน LTax3000 โดยเป็นการปรับปรุงข้อมูลฐานถาษีเดิมจากโปรแกรมเดิม หรือสำหรับท้องถิ่นที่มีการดำเนินการว่าจ้างทำแผนที่ภาษีฯไปแล้ว แต่โปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ไม่ใช่ LTax3000 หรือโปรแกรมเดิมใช้ไม่ได้

 - ระบบเดิมเป็นกระดาษหรือการนำไฟล์ AutoCAD ในสกุล DXF หรือ DWG format ที่มีและไม่มีพิกัด มาใช้เป็นแผนที่ต้นแบบสำหรับการใช้งานในระบบ GIS และนำมาใช้ใน LTax3000

จัดทำแผนที่แม่บทด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และ การปรับปรุงและจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน สู่ระบบสารสนเทศงานทะเบียนทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2558
จัดทำแผนที่แม่บทด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่องานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2559
จัดทำแผนที่แม่บทด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และ การปรับปรุงและจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน สู่ระบบสารสนเทศงานทะเบียนทรัพย์สิน
เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับหน่วยงานด้านสาธารณสุข

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรค (R506 GIS)

 -  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

 -  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

 -  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อภาวะฉุกเฉินทางด้านโรคและภัยสุขภาพ(The Assesment of Public health Emergency on Risk Area)

 -  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนป้องกันควบคุมโรคเรื้อน (Leprosy GIS)

 -  สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


เอกสารคู่มือ การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แผนที่ภาษี)


การสร้างแผนที่หลักเขตและแนวเขตการปกครอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

การจัดทำระวางที่ดินทาบทับแนวเขตปกครอง

การตรึงพิกัด(Georeferencing)และตัดขอบ (Clip)ระวางที่ดิน ที่ได้จากการสแกน จากสำนักงานที่ดิน

การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง จากโปรแกรม Google Earth/ Google Maps

การจัดทำแผนที่กายภาพ (Base Map)

การนำเข้าข้อมูล (Digitize) รูปแปลงที่ดิน

การจัดทำแผนที่เชิงเลขแบ่งเขต (Zone), รายเขตย่อย (Block),บันทึกข้อมูลเลขประจำแปลงที่ดิน (Lot)

การจัดทำเป็นแผนที่แม่บท เป็นไฟล์พร้อมพิมพ์ขนาดเท่ากับ 52 ซม. X 58 ซม. หรือ ขนาดกระดาษมาตรฐาน 101 (A1)

การส่งแผนที่ Map ไปยังโปรแกรม LTAX 3000

Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :  ajarnveerapong                           
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
2
Yesterday
565
This Month
10,253
Last Month
10,730
This Year
10,253
Last Year
97,293