[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by inwbong
 
 
หน้าแรก | คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | เอกสาร/คู่มือ/วีดีโอ การฝึกอบรม | เกี่ยวกับ
  

ทีมที่ปรึกษาและจัดทำแผนที่ภาษีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกดติดตาม ข่าวสารอบรม คู่มือการสอน การแก้ปัณหาในLtax3000 และตอบปัญหาต่างๆที่เจอในการทำงานหลังการอบรม


ประสบการณ์โครงการบริการด้านวิชาการ/วิทยากรการฝึกอบรม/ที่ปรึกษาโครงการด้าน GIS

ด้านงานสอนและการฝึกอบรม

  

- ที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรร่วมบรรยายในการดำเนินโครงการแผนที่หมู่บ้านเพื่อความมั่นคงจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่นำร่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทราระหว่างวันที่ 11-29 ธันวาคม 2558

- อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 09-052-415 สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Geographical Information System ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการผังเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตนครราชสีมา ภาคการศึกษาที่ 1/2558

- 18-22 มิถุนายน 2555 วิทยากรร่วมบรรยาย GIS เบื้องต้นเพื่อการจัดการ ด้วย AutoCAD MAP และ Arcview GIS — ที่ โรงแรมปทุมรัตน์ จ. อุบลราชธานี


ที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรร่วมบรรยายในการดำเนินโครงการแผนที่หมู่บ้านเพื่อความมั่นคงจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2559
พื้นที่นำร่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (ธันวาคม 2558)


ที่ปรึกษาโครงการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
อบต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น (พฤศจิกายน 2558 )


ด้านบริการภาพถ่ายจากดาวเทียม

   

- กอ.รมน.จ.ฉะเชิงเทรา (ธันวาคม 2558) โครงการแผนที่หมู่บ้านเพื่อความมั่นคงจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่นำร่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

- อบต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ( พฤษจิกายน 2558) ประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูงซ้อนทับกับแผนที่แปลงที่ดิน,

- (มีนาคม 2559) การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อการสร้างแผนที่หมู่บ้าน บ้านสวนสวรรค์ หมู่ 7 ,บ้านโนนคอกวัว หมู่ 6 และบ้านคำเพิ่ม หมู่ 8 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนครม่

- We Event (กุมภาพันธ์ 2559) แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม สนามบินสุวรรณภูมิ

-เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี (2558) ประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง ในงานแผนที่ภาษีด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

   

- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น,

- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ.เชียงใหม่

- การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อภาวะฉุกเฉินทางด้านโรคและภัยสุขภาพ(The Assesment of Public health Emergency on Risk Area) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนป้องกันควบคุมโรคเรื้อน (Leprosy GIS) สถาบันราชประชาสมาสัยด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์


- โปรแกรมจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- โปรแกรมภาระงานสอนและจัดสรรค่าตอบแทน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านแผนที่ภาษีฯ (Tax Map)

   

- จัดทำแผนที่แม่บทด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่องานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2559

- โครงการการปรับปรุงและจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน สู่ระบบสารสนเทศงานทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2559

-จัดทำแผนที่แม่บทด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่องานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2558 


Telephone :086-6451435 (วีระพงษ์)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :   ajarnveerapong
Facebook :  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Statistics @ Mar-2016
Today
43
Yesterday
205
This Month
4,656
Last Month
7,447
This Year
37,918
Last Year
63,199