ด้านงานสอนและการอบรม

 

 

ประสบการณ์โครงการ >>> ด้านงานสอนและการฝึกอบรม


3 - 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
20 - 22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

8 - 10 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยมริมแควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

12 - 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเพชรเกษม แกรนด์ จังหวัดสุรินทร์

25 - 27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา

18 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก

11-13 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

4-6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การเด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

1 - 3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

11-15 พฤศจิกายน 2560 จัดฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ คณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

28 สิงหาคม 2560 รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ข้อมูลระบบโปรแกรม 506 ออนไลน์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ให้กับเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมพาราไดซ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

18-22 กรกฏาคม 2560 จัดฝึกอบรมแผนที่ภาษี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รุ่นที่ 3/2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6-7 กรกฎาคม 2560 ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บภาษี
จัดโดยเทศบาลตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย


20-24 มิถุนายน 2560 จัดฝึกอบรมแผนที่ภาษี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2/2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ สอนรายวิชา 412421 ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่น ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics; GI)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ภาคการศึกษาที่ 1/2559)

ที่ปรึกษาและเป็นวิทยากร จัดอบรมภายใน (In-house Training) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
อบต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน (สิงหาคม 2559)


อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 09-052-415 สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการผังเมือง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตนครราชสีมา (ภาคการศึกษาที่ 1/2558)


   ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ สอนรายวิชา 412421 ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่น ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics; GI) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาคการศึกษาที่ 1/2559

เจ้าของโครงการ  โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics; GI) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  ที่ปรึกษาและเป็นวิทยากร อบรมภายในหน่วยงาน (In-house Training) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559

เจ้าของโครงการ  อบต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

  ที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรร่วมบรรยายในการดำเนินโครงการแผนที่หมู่บ้านเพื่อความมั่นคงจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่นำร่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทราระหว่างวันที่ 11-29 ธันวาคม 2558

เจ้าของโครงการ  กอ.รมน.จ.ฉะเชิงเทรา


   รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา 09-052-415 สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Geographical Information System ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการผังเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตนครราชสีมา ภาคการศึกษาที่ 1/2558

เจ้าของโครงการ  สาขาวิชาการจัดการผังเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตนครราชสีมา

ชื่อโครงการ  วิทยากรร่วมบรรยาย GIS เบื้องต้นเพื่อการจัดการ ด้วย AutoCAD MAP และ Arcview GIS ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2555 — ที่ โรงแรมปทุมรัตน์ จ. อุบลราชธานี

เจ้าของโครงการ สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อโครงการ  วิทยากรร่วมบรรยาย GIS เบื้องต้นเพื่อการจัดการ ด้วย AutoCAD MAP และ Arcview GIS ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2555 — ที่ จ. อุดรธานี

เจ้าของโครงการ  สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อโครงการ  วิทยากรอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS TAX)

เจ้าของโครงการ  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น<ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อรายงานสถานการณ์โรคเรื้อน

เจ้าของโครงการ  สถาบันราชประชาสมาสัย กรมมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Telephone :086-6451435 (о)
Website :  www.ajarnveerapong.com
Email :   ajarn.veerapong@gmail.com
Line ID :   ajarnveerapong
Facebook :  ʹʵ͡þѲҷͧ
Statistics @ Mar-2016
Today
40
Yesterday
205
This Month
4,656
Last Month
7,447
This Year
37,918
Last Year
63,199