Page 2 - ปฏิบัติการ 1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กับ ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
P. 2

คู่มือการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  2017
                                 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                              ปฏิบัติการที่ 1


                 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)

                            กับ ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน        ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)

        ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

           หมายถึง กระบวนการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบกับ
        ระบบการท างานที่สามารถน าเข้าข้อมูล (Input) จัดเก็บ วิเคราะห์ ประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ ข้อมูลเอกสาร

        อื่นๆ ได้ เช่น ระวางที่ดิน ระวางศูนย์ก าเนิด ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ และนอกจากนั้น
        ระบบยังสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นข้อมูลเชิงบรรยาย

        (Attributes Data) ได้

        องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
           การท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้


                1. คอมพิวเตอร์ (Hardware)

                2. โปรแกรม (Software)
               3. ข้อมูล (Data)

               4. บุคลากร (People)
              5. กระบวนการ (Process)

               1. คอมพิวเตอร์ (Hardware)

                คอมพิวเตอร์จะท าหน้าที่เกี่ยวกับ
        การน าเข้าข้อมูลเอกสารต่างๆ เช่น ระวางที่ดิน

        ระวางศูนย์ก าเนิด ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่าย

        ดาวเทียม ฯลฯ และวิเคราะห์ ประมวลผล แสดงผล
        ของข้อมูล                           องค์ประกอบของระบบ GIS

             2. โปรแกรม (Software)

                โปรแกรม (Software) เป็นส่วนที่จะน ามาใช้ในการจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์กายภาพ เช่น รูป
        แปลงที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เป็นต้น และ Software ที่ใช้ในการด าเนินการดังกล่าวมีจ านวนมาก

        ซึ่งคุณสมบัติและราคาของ Software จะมีความแตกต่างกันตามลักษณะเฉพาะที่จะน าไปใช้งาน เช่น

        Software Open Gis ก็จะมีราคาแพง เป็นต้น
          1-1 www.ajarnveerapong.com
   1   2   3   4   5   6   7