Page 3 - ปฏิบัติการ 1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กับ ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
P. 3

ปฏิบัติการที่ 1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กับ ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน             3. ข้อมูล (Data)
              ข้อมูลถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบงานแผนที่ภาษี
        และทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลที่น ามาใช้นั้นต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์จึงจะท าให้เกิด

        ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารงานของหน่วยงาน
             4. บุคลากร (People)

              คือผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท างานทุกขั้นตอนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

        (GIS) เพราะฉะนั้นบุคลากรต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีความตั้งใจในการท างาน หากขาด
        บุคลากรที่ดีแล้วการท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ก็จะขาดประสิทธิภาพไปด้วย             5. กระบวนการ (Process)
              กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง

        และต่อเนื่องกัน หากฐานข้อมูลขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ถูกต้อง ก็จะท าให้ขั้นตอนอื่นๆ ผิดพลาดไปด้วย

              กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบงานแผนที่ภาษี
        และทะเบียนทรัพย์สิน ประกอบด้วย

                 1. การเตรียมการและตรวจสอบข้อมูลเอกสารเบื้องต้น
                 2. การจัดท าแผนที่แม่บท

                 3. การคัดลอกข้อมูลที่ดิน

                 4. การส ารวจข้อมูลภาคสนาม
                 5. การจัดท าแผนที่ภาษี

                 6. การจัดท าทะเบียนทรัพย์สินและการจัดท าทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี
                 7. การบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
          1-2  www.ajarnveerapong.com
   1   2   3   4   5   6   7   8