Page 12 - ปฏิบัติการ 1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กับ ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
P. 12

ปฏิบัติการที่ 1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กับ ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน        ขั้นตอนการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
        (GIS)           การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้               1.การเตรียมการ                 1.การเตรียมการ             2.การจัดท าแผนที่แม่บท             2.การจัดท าแผนที่แม่บทด้วย


                                        โปรแกรม QGIS

              3.การคัดลอกข้อมูลที่ดิน
                                      3.การคัดลอกข้อมูลที่ดิน


             4.การส ารวจข้อมูลภาคสนาม


                                     4.การส ารวจข้อมูลภาคสนาม

              5.การจัดท าแผนที่ภาษี


                                     5.การจัดท าแผนที่ภาษีด้วย
            6.การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน              โปรแกรม QGIS
               7.การจัดเก็บข้อมูล             6.การจัดเก็บข้อมูลและจัดท า

                                      ทะเบียนทรัพย์สินด้วย

                                       โปรแกรมประยุกต์
               8.การเตรียมการใช้


                               ขั้นตอนการจัดท าแผนที่ภาษีฯในระบบสารสนเทศ

                                      ภูมิศาสตร์(GIS)
           ขั้นตอนการจัดท าแผนที่ภาษีฯในระบบเดิม


         1-11 www.ajarnveerapong.com
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17